I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – PUH LedNet z siedzibą w miejscowości 26-500 Szydłowiec, ul. Jastrzębska 36A, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: PL7991921264, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.nordic-sklep.pl
Sklep nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie potencjalnych Nabywców do składania ofert zakupu. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy, którą w następstwie potwierdza (lub odrzuca) Sprzedawca.
Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy. Za moment zawarcia umowy uważa się nie moment złożenia zamówienia przez potencjalnego Nabywcę/Użytkownika, ale moment potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług. Zawierana jest w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Za moment jej zawarcia nie uważa się momentu złożenia zamówienia przez potencjalnego Nabywcę/Użytkownica.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

W miejscu rejestracji (26-500 Szydłowiec) Sprzedawca nie udostępnia możliwości odnioru osobistego zakupionych towarów, ani możliwości zakupów detalicznych.

IIIa. KWESTIA OPISÓW PRODUKTÓW oraz GRAFIK UŻYTYCH W OPISACH

Sprzedawca posiada prawo własności intelektualnej do materiałów używanych w sklepie, ich kopiowanie i rozpowszechnainie bez zgody i wiedzy w/w podmiotu jest zabronione.

Opisy techniczne (część werbalna) w Sklepie są wiążące, a Sprzedawca oświadcza iż są zgodne ze stanem faktycznym.

Grafiki dołączone do produktów natomiast mają charakter jedynie oglądowy, są grafikami reklamowymi, nie muszą stanowić realnego odzworowania produktu, czyli tak zwanego ,,real photo''. Sprzedawca deklaruje w sposób przejrzysty i otwarty, że grafiki przypisane do produktów mogą przedstawiać inne przedmioty (o podobnym charakterze technicznym i podobnym wyglądzie). Dotyczy to w szczególności produktów typowo technicznych, dla których aspekt wyglądu nie stanowi istoty przeznaczenia produktu.
W związku z tym lekkie rozbieżności produktów oraz użytych grafik, o ile nie wnoszą wyraźnej zmiany w funkcjonalności produktu (w zakresie jego przeznaczenia) - nie będą uznawane za podstawę do realizacji gwarancji lub rękojmi.


IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

Użytkownicy mają możliwość: korzystania ze Sklepu, w tym składaia zamówień (rozumianych jako ofert zawarcia umowy ze Sprzedawcą) zawierania Umów, dokonania rejestracji w Sklepie.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.


V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – OFERTA ZAWARCIA UMOWY, A ZAWARCIE UMOWY

Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
adresu dostawy,

sposobu dostawy,
sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

Wszystkie powyższe informację stanowiące składową Zamówienia, rozumiane są jako oferta zawarcia umowy ze Sprzedawcą i nie stanowią Umowy w bezpośrednim rozumieniu. Umowa zostaje zawarta po jej potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.nordic-sklep.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty, co uważa się za zawarcie umowy) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji odpowiedniej informacji.
W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

Sprzedawca zachowuje prawo do anulowania zamówienia (przed potwierdzeniem zawarcia umowy).

Sprzedawca zachowuje prawo do anulowania umowy w przypadku występowania rażących błędów istotnych w ofercie (Art. 84 KC).


VI. ZAPŁATA CENY

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już zrealizowanych.


VII. DOSTAWA

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę, z magazynów na terenie Polski.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

W miejscu rejestracji (26-500 Szydłowiec) Sprzedawca nie udostępnia możliwości odbioru zakupionych towarów, ani zakupów detalicznych.

VIIa. DOSTAWA do krajów poza UE / Eksport do krajów poza UE

W przypadku, gdy Nabywca wskazuje adres, który jest adresem zagranicznym poza Unią Europejską i w związku z tym dostawa generuje koszty importowe (VAT/cło/inne) nałożone przez organy celno-skarbowe państwa przeznaczenia lub opłaty za usługi odpraw celnych imprtowych w kraju przeznaczenia nałożone przez przewoźnika - za uregulowanie tych opłat odpowiada Nabywca.
Sprzedawca nie ma również obowiązku informować o tych opłatach, jak również posiadać wiarygodnych i wiążących informacji na ich temat.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 tzw. przepisów RODO:

W tym miejscu przekazujemy informacje na temat praw Klienta związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Podstawę prawną stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz udzielona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie przez co rozumie się ich podanie administracji sklepu.
Administratorem Państwa danych jest podmiot prowadzący sklep, tzw. Sprzedawca (patrz punkt II). Podanie danych jest absolutnie dobrowolne. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celach obsługi zamówień, do czego są niezbędne. Brak podania danych oznacza brak możliwości wypełnienia zamówień złożonych na sklepie i odczytuje się jako rezygnację z nich przez Nabywców.

Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, edytowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartej współpracy, w tym tych określanych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, oraz krótki opis aplikacji (w jakim zastosowaniu był użyty przedmiot). Po zgłoszeniu wszczęcie procedury reklamacyjnej nastąpić może dopiero po odesłaniu przez Nabywcę przedmiotu reklamacji do Sprzedawcy (tj. PUH LEDNET - HALA MAGAZYNOWA, Jastrzębska 36A, 26-500 Szydłowiec). Odesłanie przedmiotu sprzedawca uznaje za warunek wszczęcia procedury reklamacji.
Sprzedawca nie rozpatruje reklamacji na odległość, na podstawie zdjęć, na podstawie relacji Nabywcy, na podstawie opinii osób trzecich itp.

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru.

Na podstawie odrębnych przepisów oraz na podstawie postanowienia Sprzedawcy - Sprzedawca akceptuje również prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od otrzymania towaru, bez konieczności podania przyczyny w stosunku do kupujących nie będących Konsumentami tj. firm, w tym zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych/spółek (dotyczy zamówień, które zostały złożone po 31.12.2020).

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Rozumie się przez to zwrot towaru w stanie nienaruszonym.

W przypadku produktów marki NORDIC TEC oznacza to, że zainstalowanie produktu w instalacji nawet na krótki czas powoduje, że produkt nie będzie odpowiadał stanowi nienaruszonemu. W tym wypadku Nabywca zgodnie z regulaminem musi zwrócić przedmiot przed jego montażem.

W przypadku zwrotu przedmiotu używanego Sprzedawca może go przyjąć, decydując jednostronnie o zwrocie kwoty niepełnej. Jeśli przedmiot nie nadaje się do dalszej odsprzedaży jako nowy, nieużywany - ze zwrotu może być potrącona znaczna część opłaty jaką poniósł Nabywca, dochodząca nawet do 95% wartości.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od zgłoszenia.

Dostarczenie zwracanego przedmiotu do magazynu Sprzedawcy leży w gestii Nabywcy, podobnie jak wybór przewoźnika. Sprzedawca nie oferuje podstawiania swojego przewoźnika po odbiór zwracanego towaru.
Po stronie Nabywcy spoczywa również odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie przedmiotu oraz za ewentualne uszkodzenia powstałe przy odsyłce, także za sprawą przewoźnika.

Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w standardowym trybie ponosi Nabywca (chyba, że ustalono inaczej w drodze porozumienia ze Sprzedawcą). W przypadku nieodebrania przesyłki przez Odbiorcę, na zasadzie odmowy jej przyjęcia - przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy, Sprzedawca potrąca koszt zwrotu przedmiotu do Sprzedawcy od kwoty zwróconej Nabywcy. Nie ma w tym wypadku znaczenia fakt oferowania przez Sprzedawcę darmowej dostawy (dotyczy ona jedynie dostawy od Sprzedającego do Nabywcy).

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę nie jest możliwe:

  • w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towar na zamówienie, niewystępujący w stałej ofercie)
  • w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny (wydany na życzenie), niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
Gwarancja może być uchylona / oddalona w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub przy przekroczeniu jego użytkowych parametrów, w tym w szczególności dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Xa. ODSTĄPIENIE OD UMOWY w przypadku zakupów związanych z działalnością gospodarczą

Sprzedawca wyraża zgodę na odstąpienie od umowy również w przypadku, gdy zakup był związany z działalnością gospodarczą, w ciągu 30 dni od otrzymania towaru. Procedura jest w tym wypadku tożsama w stosunku do procedury zwrotu opisanej w punkcie X, z tą różnicą że:

- W przypadku wystawienia faktury VAT na działalność gospodarczą, Sprzedawca wymaga od Nabywcy odesłania skanu lub wyraźnego zdjęcia faktury korygującej, opatrzonej pieczęcią firmową i podpisem osoby reprezentującej firmę Nabywcy.

- jako, że opieczętowana i podpisana przez firmę Nabywcy faktura korygująca stanowi potwierdzenie zwrotu towaru, w przypadku nieodesłania kopii faktury korygującej z podpisem i pieczęcią w ciągu 10 dni od daty przesłania dokumentu przez Sprzedawcę drogą mailową - Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy i anulować zwrot towaru, uznając go za niepotwierdzony przez Nabywcę. W tym wypadku (jeśli towar został już zwrócony i znajduje się w magazynie Sprzedawcy) - towar powinien zostać bezzwłocznie zwrócony Nabywcy przez Sprzedawcę. W przypadku odmowy odbioru wskazanego towaru przez Nabywcę, w takich wypadkach Sprzedawca ma prawo rozpocząć naliczanie opłaty za magazynowanie towaru, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

- odmowa potwierdzenia faktury korygującej podpisem i pieczęcią i odesłania jej kopii mailem w ciągu 10 dni - jest traktowana jako wyrażenie woli rezygnacji ze zwrotu towaru

XI. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.3 Regulaminu.

Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie X.5 Regulaminu.

Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sprzedający.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 2017-04-27, wraz z późniejszymi zmianami.
Ostatnia aktualizacja - 1 Stycznia 2021