I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – PUH LedNet z adresem rejestracyjnym w miejscowości 26-500 Szydłowiec, ul. Jastrzębska 36A, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: PL7991921264, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.nordic-sklep.pl
Sklep nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie potencjalnych Nabywców do składania ofert zakupu. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy, którą w następstwie potwierdza (lub odrzuca) Sprzedawca.
Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy. Za moment zawarcia umowy uważa się nie moment złożenia zamówienia przez potencjalnego Nabywcę/Użytkownika, ale moment potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług. Zawierana jest w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Za moment jej zawarcia nie uważa się momentu złożenia zamówienia przez potencjalnego Nabywcę / Użytkownika.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

W miejscu rejestracji (26-500 Szydłowiec) Sprzedawca nie udostępnia możliwości odbioru osobistego zakupionych towarów, ani możliwości zakupów detalicznych. Firma prowadzi sprzedaż tylko online, na miejscu nie oferuje również wymiany ani osobistego zwrotu towarów (tego typu usługę akceptujemy jedynie za pośrednictwem firm kurierskich).

IIIa. KWESTIA OPISÓW PRODUKTÓW oraz GRAFIK UŻYTYCH W OPISACH

Sprzedawca posiada prawo własności intelektualnej do materiałów używanych w sklepie, ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody i wiedzy w/w podmiotu jest zabronione. Nie wyraża automatycznej zgody na stosowanie naszych grafik lub opisów także celem dalszej odsprzedaży jego produktów - chyba, że taką zgodę Sprzedawca wyraził w formie pisemnej (na postawie tzw. ustawy o prawie autorskim - Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Opisy techniczne (część werbalna) w Sklepie są wiążące, a Sprzedawca oświadcza iż są zgodne ze stanem faktycznym. Wyjątkiem od tej zasady mogą być ewidentne błędy spowodowane przez tzw. czynnik ludzki.

Grafiki dołączone do produktów natomiast mają charakter jedynie oglądowy, są grafikami reklamowymi, nie muszą stanowić realnego odwzorowania produktu, czyli tak zwanego ,,Real Photo''. Sprzedawca deklaruje w sposób przejrzysty i otwarty, że grafiki przypisane do produktów mogą przedstawiać inne przedmioty (o podobnym charakterze technicznym i podobnym wyglądzie). Dotyczy to w szczególności produktów typowo technicznych, dla których aspekt wyglądu nie stanowi istoty przeznaczenia produktu.
W związku z tym lekkie rozbieżności produktów oraz użytych grafik, o ile nie wnoszą wyraźnej zmiany w funkcjonalności produktu (w zakresie jego przeznaczenia) - nie będą uznawane za podstawę do realizacji gwarancji lub rękojmi.


IV. REJESTRACJA W SKLEPIE i ZAKUP BEZ REJESTRACJI

Użytkownicy mają możliwość: korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień (rozumianych jako oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą), zawierania Umów, dokonania rejestracji w Sklepie.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej także możliwość zakupów bez rejestracji (tj. jako "Gość").

Dane podane w zamówieniu powinny zawierać prawidłowe, zgodne z prawdą dane umożliwiające zawarcie umowy kupna-sprzedaży oraz doręczenie przesyłki. Powinny one zawierać prawidłowe imię i nazwisko (ponieważ zakup oznacza zawarcie umowy pomiędzy stronami) oraz ulicę, nr posesji (jeśli posesja posiada numer) oraz kod pocztowy i miasto. Jeśli w subiektywnej opinii Sprzedawcy, któreś z powyższych informacji nie zostały podane lub zostały podane błędnie, Sprzedawca ma prawo dopytać lub odmówić realizacji zamówienia.


V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – OFERTA ZAWARCIA UMOWY, A ZAWARCIE UMOWY

Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy (z wyjątkiem produktów w przypadku których koszt dostawy ustala się na innych zasadach). Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
- adresu dostawy,

- sposobu dostawy,
- sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

Wszystkie powyższe informację stanowiące składową Zamówienia, rozumiane są jako oferta zawarcia umowy ze Sprzedawcą i nie stanowią jeszcze Umowy w bezpośrednim rozumieniu. Umowa zostaje zawarta po jej potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.nordic-sklep.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu, w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, lub części składowe oferty (np. koszt dostawy) muszą być skorygowane ręcznie - Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika w trybie możliwie niezwłocznym.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty, co uważa się za zawarcie umowy) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji odpowiedniej informacji.
W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

Wobec powyższego Sprzedawca zachowuje także prawo do anulowania zamówienia (przed potwierdzeniem zawarcia umowy).

Sprzedawca zachowuje prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru na stanie. Aktualizacja stanów magazynowych deklarowanych w sklepie może odbywać się z opóźnieniem i wówczas informacja o dostępności towaru może być niewiążąca.

Sprzedawca zachowuje prawo do anulowania umowy także w przypadku występowania rażących błędów istotnych w ofercie (Art. 84 KC).

W przypadku podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu, który mógłby powodować trudności z doręczeniem (w subiektywnym odczuciu Sprzedawcy) Sprzedawca ma prawo do wstrzymania zamówienia celem wyjaśnienia adresu lub nawet do jego anulowania. Za prawidłowość danych wysyłki/faktury odpowiedzialność ponosi Nabywca.

Sprzedawca ma prawo odmówić zmiany danych Nabywcy, adresu Nabywcy i innych danych na fakturze, także poprzez wystawianie faktur korygujących, not korygujących oraz zbliżonych instrumentów księgowych dla transakcji już zakończonych - w szczególności gdy dany okres rozliczeniowy został zamknięty pod kątem księgowym.

Va. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Sprzedawca zapewnia obsługę handlu detalicznego jedynie mailowo. Nie zapewnia kontaktu telefonicznego w obsłudze detalicznej.
Sprzedawca dokłada starań by udzielać odpowiedzi w sposób możliwie szybki przy zachowaniu standardowego trybu pracy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zignorowania wiadomości, nieudzielenia odpowiedzi, przerwania komunikacji - jeśli w jego odbiorze wiadomości są pisane w sposób agresywny, obelżywy lub odbiegający od ogólnie przyjętych norm kultury.


VI. ZAPŁATA CENY

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy, z wyjątkiem przedmiotów niestandardowych (niemożliwych do wysyłki standardową spedycją drobnicową), w przypadku których cena musi być wyliczona osobno w zależności od warunków/miejsca dostarczenia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już zrealizowanych.


VII. DOSTAWA

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę, z magazynów na terenie Polski.
Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy lub podobnych. W przypadku niemożności dostarczenia towaru z przyczyn po stronie Nabywcy, jeśli doszło do wysyłki towaru i wygenerowania kosztów spedycji - Sprzedawca zastrzega sobie prawo oczekiwać pokrycia powstałych kosztów przez Nabywcę.

Wybór przewoźnika (firmy kurierskiej) nie jest wiążący dla Sprzedawcy. Oznacza to, że może użyć innej firmy kurierskiej niż zaznaczył Nabywca pod warunkiem, że jest to usługa zbliżona jakością i parametrami do wyboru dokonanego przez Nabywcę.

W miejscu rejestracji (26-500 Szydłowiec) Sprzedawca nie udostępnia możliwości odbioru zakupionych towarów, ani zakupów detalicznych.

VIIa. DOSTAWA do krajów poza UE / Eksport do krajów poza UE

W przypadku, gdy Nabywca wskazuje adres, który jest adresem zagranicznym poza Unią Europejską i w związku z tym dostawa generuje koszty importowe (VAT/cło/inne) nałożone przez organy celno-skarbowe państwa przeznaczenia lub opłaty za usługi odpraw celnych importowych w kraju przeznaczenia nałożone przez przewoźnika - za uregulowanie tych opłat odpowiada Nabywca.
Sprzedawca nie ma również obowiązku informować o tych opłatach, jak również posiadać wiarygodnych i wiążących informacji na ich temat.

VIIb. DEKLAROWANY CZAS DOSTAWY/WYSYŁKI, a zobowiązanie Sprzedawcy

Czas wysyłki i dostarczenia produktów zakupionych w sklepie, który podawany jest w różnych miejscach w serwisie internetowym ma charakter orientacyjny i nie jest wiążący dla Sprzedawcy. Należy pamiętać, że zależy on także od obsługi firm zewnętrznych (firmy przewozowe) oraz innych czynników niezależnych od Sprzedawcy.
Sprzedawca powinien jednak zawiadomić Nabywcę mailowo, jeśli planowane jest opóźnienie w nadaniu przesyłki dłuższe niż zwyczajowy czas nadania przesyłek w handlu internetowym, za jaki poczytujemy 1-2 dni robocze.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Na podstawie powyższego Sprzedawca ma prawo odmawiać udzielenia informacji nt. zamówienia, śledzenia przesyłki, rozliczeń finansowych oraz odmawiać przekazania dokumentów sprzedaży, w przypadku gdy Nabywca zgłasza się z odpowiednią prośbą do Sprzedawcy, używając innych danych kontaktowych niż te związane z zamówieniem (np. innego adresu e-mail) lub gdy w imieniu Nabywcy występują osoby trzecie (lub podmioty trzecie), wobec których nie występują oczywiste powiązania z Nabywcą (wedle subiektywnej oceny Sprzedawcy).

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 tzw. przepisów RODO:

W tym miejscu przekazujemy informacje na temat praw Klienta związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Podstawę prawną stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz udzielona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie przez co rozumie się ich podanie administracji sklepu.
Administratorem Państwa danych jest podmiot prowadzący sklep, tzw. Sprzedawca (patrz punkt II). Podanie danych jest absolutnie dobrowolne. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celach obsługi zamówień, do czego są niezbędne. Brak podania danych oznacza brak możliwości wypełnienia zamówień złożonych na sklepie i odczytuje się jako rezygnację z nich przez Nabywców.

Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, edytowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartej współpracy, w tym tych określanych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń.


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje zgłoszeń reklamacyjnych telefonicznie i w przypadku kontaktu telefonicznego wymaga niezależnie zgłoszenia pisemnego/mailowego (z uwagi na to, że jedynie korespondencja pisemna/mailowa umożliwia zapis ustaleń między stronami). Do czasu zgłoszenia reklamacji pisemnie/mailowo Sprzedawca nie jest zobligowany do podejmowania jakichkolwiek kroków w odniesieniu do reklamacji.

Sprzedawca nie uznaje zgłoszeń reklamacyjnych, ani jakiejkolwiek formy kontaktu poprzez SMS i deklaruje, że wiadomości SMS nie są odczytywane.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, oraz krótki opis aplikacji (w jakim zastosowaniu był użyty przedmiot). Po zgłoszeniu wszczęcie procedury reklamacyjnej nastąpić może dopiero po odesłaniu przez Nabywcę przedmiotu reklamacji do Sprzedawcy (tj. PUH LEDNET - HALA MAGAZYNOWA, Jastrzębska 36A, 26-500 Szydłowiec lub inny adres podany przez Sprzedawcę). Odesłanie przedmiotu sprzedawca uznaje absolutny za warunek wszczęcia procedury reklamacji.

Sprzedawca nie rozpatruje reklamacji na odległość, na podstawie zdjęć, filmów, na podstawie relacji Nabywcy, na podstawie opinii osób trzecich itp., gdy przedmiot nie został fizycznie odesłany do Sprzedawcy.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Sprzedawca oświadcza, że w miejscu rejestracji działalności (26-500 Szydłowiec) nie ma możliwości dokonania osobistego zwrotu towaru.

IXa. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ws produktów Nordic Tec zakupionych u innych dystrybutorów

Firma PUH LEDNET przyjmuje reklamacje tylko na produkty zakupione bezpośrednio u niej. W przypadku zakupienia produktu u innego dystrybutora, podmiotem odpowiedzialnym za bezpośrednią obsługę gwarancyjną oraz obsługę po-sprzedażową jest ten dystrybutor, który dokonał sprzedaży. W dalszej fazie dystrybutor ten (jeśli posiada odpowiedni tytuł prawny, wynikający z umów) może pozostawać w sprawach gwarancyjnych w kontakcie z firmą PUH LEDNET. Nie oznacza to w żaden sposób obowiązku obsługi przez firmę PUH LEDNET reklamacji od osób, które nie dokonały u niej zakupu bezpośredniego, także w przypadku domniemanej lub potwierdzonej nierzetelności innego dystrybutora.

Sprzedawca oświadcza, że w miejscu rejestracji działalności (26-500 Szydłowiec) nie ma możliwości dokonania osobistego zwrotu towaru.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA, ZWROT TOWARU

Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru.

Na podstawie odrębnych przepisów oraz na podstawie postanowienia Sprzedawcy - Sprzedawca akceptuje również prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od otrzymania towaru, bez konieczności podania przyczyny w stosunku do kupujących nie będących Konsumentami tj. firm, w tym zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych/spółek (dotyczy zamówień, które zostały złożone po 31.12.2020).

Sprzedawca nie akceptuje odstąpień od umowy złożonych w formie telefonicznej i wymaga poinformowania w formie mailowej lub pisemnej oraz kontaktu mailowego, jako jedynej formy gwarantującej legalny zapis ustaleń.
Sprzedawca nie uznaje zgłoszeń odstąpienia odstąpienia od umowy, ani jakiejkolwiek formy kontaktu poprzez telefon lub SMS i deklaruje, że wiadomości SMS nie są odczytywane. Wobec charakteru sklepu, który skupia się na zakupach online - Sprzedawca,  wychodząc z założenia, że Klienci mają dostęp do internetu oraz podstawowych narzędzi kontaktu przez internet - nie ma obowiązku zapewnienia kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zapewnia natomiast kontakt mailowy.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Rozumie się przez to zwrot towaru w stanie nienaruszonym.

W przypadku produktów oferowanych przez Sprzedawcę oznacza to, że zainstalowanie produktu w instalacji nawet na krótki czas powoduje, że produkt nie będzie odpowiadał stanowi nienaruszonemu. W tym wypadku Nabywca zgodnie z regulaminem musi zwrócić przedmiot przed jego montażem.

W przypadku zwrotu przedmiotu używanego lub częściowo uszkodzonego (dotyczy także uszkodzeń kurierskich/pocztowych podczas odsyłki) Sprzedawca może go przyjąć, decydując jednostronnie o zwrocie kwoty niepełnej. Jeśli przedmiot nie nadaje się do dalszej odsprzedaży jako nowy, nieużywany - ze zwrotu może być potrącona znaczna część opłaty jaką poniósł Nabywca, dochodząca nawet do 95% wartości.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od zgłoszenia.

Dostarczenie zwracanego przedmiotu do magazynu Sprzedawcy leży w gestii Nabywcy, podobnie jak wybór przewoźnika. Sprzedawca nie oferuje podstawiania swojego przewoźnika po odbiór zwracanego towaru.
Po stronie Nabywcy spoczywa również odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie przedmiotu oraz za ewentualne uszkodzenia powstałe przy odsyłce, także za sprawą przewoźnika.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwracanego przedmiotu, także kurierskich/pocztowych - Sprzedawca może przyjąć towar, ale zachowuje prawo do potrącenia ze zwrotu znacznej części ceny. Jeśli przedmiot nie nadaje się do dalszej odsprzedaży - zwłaszcza w przypadku elementów szklanych - nawet do 95% wartości.

Ewentualne roszczenia Nabywcy wobec przewoźnika w przypadku powstania uszkodzeń zwracanego przedmiotu - leżą w gestii Nabywcy i nie leżą po stronie Sprzedawcy.

Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w standardowym trybie ponosi Nabywca (chyba, że ustalono inaczej w drodze porozumienia ze Sprzedawcą). W przypadku nieodebrania przesyłki przez Odbiorcę, na zasadzie odmowy jej przyjęcia - przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy, Sprzedawca potrąca koszt zwrotu przedmiotu do Sprzedawcy od kwoty zwróconej Nabywcy. Nie ma w tym wypadku znaczenia fakt oferowania przez Sprzedawcę darmowej dostawy (dotyczy ona jedynie dostawy od Sprzedającego do Nabywcy).

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę nie jest możliwe:

  • w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towar na zamówienie, niewystępujący w stałej ofercie)
  • w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny (wydany na życzenie), niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
Gwarancja może być uchylona / oddalona w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub przy przekroczeniu jego użytkowych parametrów, w tym w szczególności dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Sprzedawca oświadcza, że w miejscu rejestracji działalności (26-500 Szydłowiec) nie ma możliwości dokonania osobistego zwrotu towaru.

Xa. ODSTĄPIENIE OD UMOWY w przypadku zakupów związanych z działalnością gospodarczą

Sprzedawca wyraża zgodę na odstąpienie od umowy również w przypadku, gdy zakup był związany z działalnością gospodarczą, w ciągu 30 dni od otrzymania towaru. Procedura jest w tym wypadku tożsama w stosunku do procedury zwrotu opisanej w punkcie X, z tą różnicą że:

- W przypadku wystawienia faktury VAT na działalność gospodarczą, Sprzedawca wymaga od Nabywcy odesłania skanu lub wyraźnego zdjęcia faktury korygującej, opatrzonej pieczęcią firmową i podpisem osoby reprezentującej firmę Nabywcy.

- jako, że opieczętowana i podpisana przez firmę Nabywcy faktura korygująca stanowi potwierdzenie zwrotu towaru, w przypadku nieodesłania kopii faktury korygującej z podpisem i pieczęcią w ciągu 10 dni od daty przesłania dokumentu przez Sprzedawcę drogą mailową - Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy i anulować zwrot towaru, uznając go za niepotwierdzony przez Nabywcę. W tym wypadku (jeśli towar został już zwrócony i znajduje się w magazynie Sprzedawcy) - towar powinien zostać bezzwłocznie zwrócony Nabywcy przez Sprzedawcę. W przypadku odmowy odbioru wskazanego towaru przez Nabywcę, w takich wypadkach Sprzedawca ma prawo rozpocząć naliczanie opłaty za magazynowanie towaru, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

- odmowa potwierdzenia faktury korygującej podpisem i pieczęcią i odesłania jej kopii mailem w ciągu 10 dni - jest traktowana jako wyrażenie woli rezygnacji ze zwrotu towaru

XI. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Sprzedawca pełni obsługę posprzedażową w granicach zwyczajowo przyjętych dla sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie i tylko dla Klientów, z którymi łączy Sprzedawcę bezpośrednia umowa kupna/sprzedaży. Wszelkie sprawy montażowe lub błędy wynikające z montażu produktów nie dotyczą Sprzedawcy i są odpowiedzialnością wykonawcy. Sprzedawca nie dokonuje oględzin towaru na miejscu u Klienta, ani nie oferuje sprawdzania poprawności instalacji produktów ze sklepu przez firmy trzecie - na podstawie zdjęć, relacji ustnych, pisemnych itp.

Sprzedawca nie realizuje obsługi posprzedażowej, gwarancyjnej, technicznej dla produktów zakupionych w innych firmach, w tym także dla zakupów produktów Nordic Tec oferowanych przez innych dystrybutorów. Na postawie umów z firmami dystrybuującymi towar kupiony od firmy Sprzedawcy - za obsługę posprzedażową produktów odpowiada dystrybutor, z którym łączy Klienta umowa zakupu.

Prawna odpowiedzialność Sprzedawcy za towary sprzedane poza sklepem, odbywa się za pośrednictwem dystrybutora, z którym łączy Sprzedawcę umowa współpracy lub umowa kupna/sprzedaży. Rozumie się przez to, że Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji bezpośrednio od osób/podmiotów, które nabyły towar w firmach trzecich - w tym wypadku gwarancję należy realizować za pośrednictwem dystrybutora, który sprzedał towar.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.3 Regulaminu.

Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta.

W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie X.5 Regulaminu.

Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 2017-04-27, wraz z późniejszymi zmianami.
Ostatnia aktualizacja - 7 Kwietnia 2022Produkt dodany do ulubionych